GSKdental.be

Internet Privacy Reglement

Gebruik van informatie, bescherming van gegevens en internet privacy
GlaxoSmithKline (GSK) gaat zorgvuldig om met de privacy van websitebezoekers; privacy is voor ons van groot belang. Men moet zich echter realiseren dat volledige beveiliging van gegevens op het Internet niet gegarandeerd kan worden. Hier volgt een algemene beschrijving van de verschillende soorten gegevens die verzameld worden op GSK-sites, en hun toepassingen.

Persoonlijke informatie
Alleen wanneer gezondheidsgegevens, persoonlijke gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres of andere gegevens vrijwillig aan ons worden doorgegeven via de website, worden deze door GSK geregistreerd. Deze informatie kan door ons worden gebruikt om onze dienstverlening en onze website verbeteren. Verder kunnen wij u tips, nuttige informatie, nieuwtjes over producten en updates sturen. Ook kunnen wij u proefmonsters zenden, u op de hoogte houden van nieuwe GSK-producten en services, uw mening vragen over onze producten en diensten en over de gegevens beschikken voor intern gebruik. U dient zich te realiseren dat u (tenzij anders vermeld) door ons gezondheids- en persoonlijke gegevens te verstrekken ermee instemt dat wij gebruik maken van deze informatie voor de bovengenoemde toepassingen. Verder verleent u GSK het onvoorwaardelijke recht om alle door u verstrekte informatie te gebruiken en op te slaan in haar interne systemen, zowel binnen en buiten de EG. Uw gegevens kunnen dus tijdens de verwerking nationale grenzen passeren. Volgens de van toepassing zijnde privacywetgeving (de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de behandeling van persoonlijke gegevens) kunt u aanspraak maken op een printout van de informatie die GSK over u heeft en zonodig correcties aan laten brengen.

Niet-persoonlijke informatie
GSK verzamelt ook informatie die geen betrekking heeft op afzonderlijke personen zoals het totale aantal bezoekers van onze websites, het aantal bezoekers van de verschillende pagina's van onze websites en de domeinnamen van de internetproviders van onze bezoekers. We gebruiken deze informatie, die anoniem en kwantitatief blijft, om te onderzoeken hoe men gebruik maakt van onze websites, zodat wij deze kunnen verbeteren. We kunnen deze informatie ook delen met andere GSK-vestigingen. HIERBIJ WORDT GEEN PERSOONLIJKE INFORMATIE VRIJGEGEVEN. Gebruik van IP-adressen Een Internet Protocol (IP) adres is een reeks getallen die automatisch aan uw computer wordt toegekend iedere keer dat u inlogt bij uw internetprovider, via het lokale netwerk van uw organisatie (local area network, LAN) of via een groter netwerk (wide area network, WAN). Webservers identificeren uw computer automatisch door het IP-adres dat tijdens de online sessie toegekend is. GSK kan IP-adressen verzamelen voor haar systeemadministratie en voor inspectie van het gebruik van onze site. We maken normaal gesproken geen rechtstreekse koppeling tussen het IP-adres en de persoonlijke informatie van een bezoeker. Hierdoor wordt het aantal bezoeken dat iemand aan de site brengt geregistreerd, maar blijft men toch anoniem. In bepaalde gevallen kunnen wij echter IP-adressen gebruiken om bezoekers te identificeren als dit ons noodzakelijk lijkt, bijvoorbeeld wanneer gebruiksregels van onze site worden geschonden of om onze service, site of andere bezoekers te beschermen.

Links naar andere websites
Als service voor onze bezoekers zijn de websites van GSK voorzien van links naar andere websites van GSK en van derden. De regels ter bescherming van de privacy die hier beschreven zijn, gelden niet voor deze sites. Let bij elke site waarnaar u een link maakt op de juridische voorwaarden en het gehanteerde reglement ter bescherming van uw privacy. CookiesGSK kan een "cookie" in de browser van uw computer aanbrengen. Een cookie is een klein tekstbestand dat ons informeert over hoe vaak iemand onze site bezoekt, en wat men op de site doet. Cookies bevatten op zichzelf geen persoonlijke informatie, maar als u ons zelf persoonlijke informatie geeft, bijvoorbeeld door u bij ons aan te melden, dan kan deze gekoppeld worden aan de data die in de cookie zijn opgeslagen.

Veiligheid
GSK gebruikt betrouwbare datanetwerken die zijn beveiligd met firewall- en passwordbeveiliging die binnen de branche gebruikelijk zijn. GSK hanteert veiligheidsmaatregelen waarmee wordt getracht om uw gebruikersgegevens in ons bezit te beschermen tegen verlies, misbruik of wijziging. Alleen speciaal daartoe geautoriseerde medewerkers hebben toegang tot de informatie die u ons verstrekt, behalve in de hieronder beschreven gevallen. Bovendien hanteren we strenge regels voor de GSK-medewerkers die werken met databases die bezoekersinformatie bevatten of met de servers waar we gebruik van maken. Hoewel we niet kunnen garanderen dat verlies, misbruik of wijziging van gegevens niet plaats zal vinden, stellen we alles in het werk om dergelijke voorvallen te voorkomen.

Het doorgeven van persoonlijke informatie aan derden
GSK zal in geen enkel geval informatie die herleidbaar is tot personen verkopen of verhuren aan derden. In de volgende uitzonderlijke situaties is het mogelijk dat wij uw persoonlijke informatie toch kenbaar maken:
(I) GSK maakt voor haar websites incidenteel gebruik van ondersteunende diensten van derden, die zeer zorgvuldig geselecteerd zijn. Zij kunnen in bepaalde gevallen toegang krijgen tot uw informatie, om ze in staat te stellen hun werkzaamheden voor GSK te verrichten. Wij verzekeren u dat GSK van alle bedrijven die dergelijke ondersteunende diensten verlenen verlangt dat zij aan dezelfde hoge eisen voor databeveiliging voldoen;
(II) Als wij reden hebben om aan te nemen dat het vrijgeven van deze informatie noodzakelijk is om iemand te identificeren, er in contact mee te treden of juridisch te vervolgen, omdat deze persoon u benadeelt of schade berokkent aan of handelt in strijd met de rechten, het eigendom of de werkzaamheden van GSK, van andere gebruikers van deze site of van een willekeurige andere persoon die hierdoor gedupeerd zou kunnen worden;
(III) Als wij geloven dat de wet dit vereist of op verzoek van een controlerende instantie in verband met een strafrechtelijk onderzoek, of door een burgerrechtelijke of bestuurlijke instantie in verband met een lopende zaak of een lopend onderzoek.

Bindend reglement
Door het verstrekken van informatie over uw persoon en/of uw gezondheid stemt u in met ons privacyreglement en geeft u GSK toestemming om naar eigen oordeel gegevens over u prijs te geven in de gevallen en in de mate zoals hierboven beschreven.

Neem contact met ons op.
U KUNT OP IEDER WILLEKEURIG MOMENT EEN OVERZICHT AANVRAGEN VAN DE GEGEVENS DIE WIJ VAN U HEBBEN, OF UW TOESTEMMING OM UW GEGEVENS TE GEBRUIKEN VOOR DE HIERBOVEN BESCHREVEN DOELEINDEN INTREKKEN.

Wijzigingen
Alle wijzigingen in dit privacyreglement zullen direct bekend gemaakt worden via deze pagina.

© Copyright 2019, GlaxoSmithKline, Alle rechten voorbehouden | Cookiebeleid | Gebruiksvoorwaarden | Privacy

Deze website is bestemd voor tandartsen

Door hier te klikken geeft u aan een Dental healthcare professional te zijn.


Als u geen Dental healthcare professional bent, kunt u terecht op de volgende websites: